Vesi ja kanalisatsioon

 • Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, remont, hooldus
 • Vee- ja kanalisatsiooni ühendused
 • Liitumispunktide ehitus ja remont
 • Kaevude ehitus ja remont
 • Sademeveesüsteemide ehitus
 • Drenaažitorustikud
 • Pumplad
 • Survekanalisatsioon
 • Sanitaartehnilised tööd ja sanitaartehnika paigaldus
 • Mahutite, septikute ja biopuhastite paigaldus
 • Imb- ja filterväljakute rajamine

Küttesüsteemi hooldus, remont, ehitustööd

 • Katlamajade ehitus
 • Katlamajade hooldus
 • Soojussõlmede paigaldus ja hooldus
 • Maasoojuspumpade ja õhk-vesi soojuspumpade paigaldus
 • Gaasikütteseadmete paigaldus, gaasitrassid
 • Vanade katlamajade kaasajastamine
 • Küttesüsteemi paigaldus ja paigaldusjärgne hooldus
 • Küttesüsteemide renoveerimine

 • Jahutussüsteemid
 • Kastmissüsteemid
 • Soojussõlmed
 • Katlamajad

Tuletõrjevee süsteemid ja sprinklersüsteemid

 • Tuletõrjeveevarustuse rajamine ja paigaldustööd.
 • Tuletõrje- ja sprinklerpumpla ning sprinklersüsteemi ehitus
 • Sädemekustutus