PRIVAATSUSPOLIITIKA
Kinnitatud Tallinnas, 29. juunil 2018 
 
Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse ja töötlemistähtaja kohta andmete saamise ja töötlemise ajal. 
 
Andmetöötleja kontaktid, vastutavad ja volitatud töötlejad
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Heidomer OÜ, registrikood: 10787576, aadress: Liivalao 10, 11216, Tallinn. Telefon: 672 2345, e-mail: heidomer@heidomer.ee. OÜ Heidomer kasutab oma igapäevases tegevuses volitatud töötlejad. Raamatupidamistoimingute tegemiseks edastatakse isikuandmed OÜ Heidomer Volitatud töötlejale ehk raamatupidamisteenuse pakkujale.
 
Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt.  Isikuandmete töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 
 
Isikuandmete all mõeldakse teavet, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks, temaga kontakti loomiseks või tema asukoha kindlaksmääramiseks üksi või kombineerituna teiste hõlpsalt juurdepääsetavate allikatega. 
 
Isikuandmeid töödeldakse seni, kuni töötlemise eesmärk on saavutatud või seadus ei nõua enam isikuandmete säilitamist. 
 
OÜ Heidomer töötleb järgnevaid Isikuandmeid:
 • kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
 • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
 • pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);
Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku, kliendi, äri-ja koostööpartneri enda algatus (hinnapäring, tellimus, taotlus, avaldus, kiri, jne) või isiku pöördumine Ettevõtte poole.
Kontaktandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon, faksinumber vms.) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, dokumentide koostamiseks ja vormistamiseks.
Identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood) kasutatakse Lepingu sõlmimisel ja muude dokumentide koostamiseks.
Pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi) kasutatakse arvelduste teostamiseks.
 
Isikuandmete töötlemise ulatus
OÜ Heidomer lähtub Isikuandmete töötlemisel kõigist seadusest tulenevatest töötluse põhimõtetest, s.h. minimaalse töötlemise põhimõttest. Isikuandmete töötlemine toimub ainult eesmärgil, mis on seotud tellitud teenuse osutamiseks.
Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.
IKS § 10 lg 1 ja § 14 lg 1 p 1 kohaselt on isikuandmete töötlemine lubatud kahel peamisel juhul: seaduse alusel või isiku nõusolekul. See kehtib igasuguste isikuandmete puhul, sh ka delikaatsete isikuandmete suhtes.
Andmekaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 kohaselt pole lubatud isikuandmete töötlemine ilma piisava õigusliku aluseta. Seetõttu kohaldatakse isikuandmete töötlemisel eelkõige ühte järgmistest GDPR-is nimetatud õiguslikest alustest:
 • Nõusolek: inimene on andnud meile selge nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • Leping: töötlemine on vajalik meie ja selle inimese osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt inimese taotlusele.
 • Seadusjärgne kohustus: töötlemine on vajalik selleks, et täita juriidilist kohustust (ei hõlma lepingujärgseid kohustusi).
 • Õigustatud huvi: töötlemine on vajalik OÜ Heidomeri või kolmanda isiku õigustatud huvides, v.a juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles inimese huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid
 
Isikuandmete töötlemise eesmärk 
Isikuandmeid kasutab OÜ Heidomer  järgmiste kohustuste täitmiseks:
 • kliendi tuvastamine
 • hinnapakkumiste haldamine, käitlemine ja esitamine 
 • hinnapäringute haldamine, käitlemine ja esitamine;
 • lepingute ettevalmistamine,  sõlmimine või sõlmitud lepingute täitmine
 • kauba tarnimiseks ja/või teenuste osutamiseks;
 • garantiikohustuste täitmiseks;
 • muude siduvate või mittesiduvate dokumentide haldamine, käitlemine ja esitamine;
 • arvete esitamine ja arvelduste haldamine
 
Isikuandmete kaitse
OÜ Heidomer rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. OÜ Heidomer hoiab saladuses kliendi andmeid, mis on talle teatavaks tehtud ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest:
 • kui tuleb andmed anda kolmandale isikule sõlmitud lepingu raames, et teha mõnda lepingu täitmiseks vajalikku või seadusega delegeeritud toimingut;
 • õigusaktides ettenähtud isikutele nende põhjendatud taotluse alusel õigusaktides sätestatud korras ja mahus;
 • õigusaktides sätestatud juhtudel ettevõtte õigustatud huvide kaitseks, näiteks pöördudes kohtusse või teistesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on riivanud eespool nimetatud õigustatud huve.
Isikuandmete säilitamise kestus
OÜ Heidomer säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik nende kogumise põhjuseks olnud eesmärkide täitmiseks või kuni te ei kasuta oma õigust neid kustutada või oma nõusolekut tagasi võtta. Andmeid säilitamitatakse:
 • ainult nii kaua, kuni kehtib isikuga sõlmitud leping;
 • kuni õigusnormides sätestatud korras saab OÜ Heidomer või isik kasutada oma õiguspäraseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või esitada või menetleda hagi kohtus);
 • kuni ühel pooltest kehtib õiguslik kohustus säilitada andmeid;
 • kuni kehtib isiku nõusolek vastavaks isikuandmete töötluseks, juhul kui puudub muu õiguslik alus andmetöötluseks.
Pärast seda, kui lõpevad eespool nimetatud asjaolud, isikuandmed arhiivitakse, kustutatakse või likvideeritakse.
 
Juurdepääs isikuandmetele ja teise isiku õigus
Isikul on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega. 
Isikul on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mis OÜ Heidomeril teie kohta on. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist või parandamist, loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda andmete ülekandmist. Isikul on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Teil on õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse inspektsioon, mille andmed leiate aadressilt http://www.aki.ee. Kui soovite taotleda juurdepääsu oma andmetele, andmeid kustutada või parandada või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele või andmeid üle kanda, siis võtke meiega ühendust.
 
Muud tingimused
OÜ Heidomeril on õigus teha privaatsuspoliitikas täiendusi, tehes poliitika kehtiva versiooni teatavaks veebilehel www.heidomer.ee