Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Kui reovett käideldakse nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee reostamist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist. Kõigil omanikel lasub vastutus oma krundi lähiümbruse puhtuse eest. Selleks, et vältida looduse liigset koormamist, tuleb reoveepuhasti asukoht väga hoolikalt valida. Õige asukohavalik tagab peale heade puhastustulemuste ka imbväljaku pika eluea. Asukohavalikul tuleb silmas pidada pinnase liiki, põhjavee taset, kõrgussuhteid ja pinnavorme, joogiveevõtukoha asukohta, kaugusi veekogudest ja piirkondlikke määrusi.

Mahutite paigaldus

Mahutit kasutatakse kohtades, kus reovee käitlemisel  pole lubatud kasutada imbsüsteeme või üldse olmevee töötlemist ja juhtimist maapinda. Samas on see ka soodne lahendus kohtades, kus vee tarbimine on harv. Mahutit lubatakse paigaldada ka tiheasustusalas või piirkonnas, kuhu on planeeritud rajada tulevikus ühiskanalisatsioon

Mahutid on erineva suurusega ning neid saab tellida vastavalt krundi eripärale erineva kujuga. Mahuti paigaldamiseks on vaja kaevata kaevis, mille suurus peab võimaldama nõuetekohast tagasitäitmist ja täitepinnase tihendamist. Mahuti tuleb ankurdada. Ankurdamise eesmärk on kindlustada mahuti fikseeritud asukoht maa all ja takistada tema pinnale kerkimine pinnaseveest tekkiva üleslükkejõu tagajärjel.

Tavaliselt varustatakse mahuti ületäitumise kontrollseadmega, mis annab märku mahuti tühjendamisvajadusest.

Septikute paigaldus

Septiku puhul on tegemist heitvee käitlussüsteemiga, kus reovesi peale seal sisalduvate hõljuvate osakeste settitamist settemahutis immutatakse imbtorude abil pinnasesse, kus tekkinud mikroobid “söövad” ära vees lahustunud toitained. Septiku tööpõhimõte seisneb selles, et hoonest väljuvad reoveed suunatakase settemahutisse, kus erinevate kambrite süsteemi abil settitatakse ja eraldatakse seal vees hõljuvad osad. Edasi viibib reovesi septikus ca (2-3) päeva, mille tulemusel hakkab septikus toimuma käärimisprotsess, mis tagab miroobide ja bakterite tekkimise, mis omakorda hakkavad sööma vees lahustunud toiteaineid. See protsess jätkub ka reovee immutamisel pinnasesse vastava imbväljaku abil. Septik on üks mugavamaid ja odavamaid lahendusi ilma tsentraalse kanalisatsioonita maja või sauna reovete käitlemiseks. Septik on üks mugavamaid ja odavamaid lahendusi ilma tsentraalse kanalisatsioonita maja või sauna reovete käitlemiseks. 

Septiku asukohavalikul tuleb silmas pidada pinnase liiki, põhjavee taset, kõrgussuhteid ja pinnavorme, joogiveevõtukoha asukohta, kaugusi veekogudest ja piirkondlikke määrusi. Septiku asukoha valikul tuleb ka silmas pidada, et tühjendusautol oleks talle juurdepääs. Septiku ja imbväljaku peal ei tohi liikuda transpordivahenditega. Septik reeglina ankurdamist ei vaja. Pinnale kerkimise oht võib tekkida ainult septiku tühjendamisel, sest ülejäänud aja on ta täidetud veega ning teda fikseerib pinnase kaal, mis asub tema peal. Ankurdamise vajadus võib tekkida juhul, kui on väga märg ja ebastabiilne pinnas ning kasutatakse pumbaga varustatud septikut. Septikust tulev vesi suunatakse edasi filterväljakule, kust viimane läbib pinnasefiltri ning imbub maapinda.

Arvestama peaks sellega, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta, vastasel juhul  täitub septik kiiremini setetega ja vajab tihedamalt tühjendamist. Lisaks liiga väikse septiku korral on reovee läbivool kiire, ja septiku tööefektiivsus langeb. Reeglina on vaja septikut tühjendada vähemalt kord aastas. Pärast puhastamist tuleb septik täita veega. See hoiab ära rasva ja pinnal hõljuva prahi pääsu imbtorustikku. Korrapärane hooldus tagab septiku ja sellega ühenduses oleva imbsüsteemi pikema eluea.

Septiku paigaldamiseks tuleb luba võtta kohalikust omavalitsusest.

Õige suuruse ning paigutuse puhul on septikul väga pikk eluiga ning  seda on ökonoomne ülalpidada.

Biopuhastite paigaldus

Biopuhasti sobib kõikjale, kus on vaja puhastada olmereovett. Biopuhastid on kompaktsed olmereovee puhastusseadmed, mis pakuvad püsivalt kõrget kvaliteeti reovee puhastamisel – reovee biopuhasti muudab tarbitud vee uuesti kasutuskõlblikuks ja oht põhjavee reostuseks puudub. Biopuhasti on puhastussüsteem, kus kogu reovesi puhastatakse ühes mahutis ja kinnises süsteemis ning puhastatud heitvesi juhitakse hiljem läbi immutussüsteemi pinnasesse või otse loodusesse. Biopuhasti töötab reovee aereerimise põhimõttel. Reovee aereerimine ehk õhuga rikastamine on vajalik selleks, et biopuhastis elutsev bakter oleks elujõuline ja toimiks heitvee mudaks lagundamisel effektiivselt.

Paigaldamisel arvetada et:

 • puhasti jääks elamust valdavate tuulte suhtes allatuult;
 • puhasti paikneks kohas, mida ei ohusta üleujutused;
 • arvestataks maa-ala ehitus- ja hüdrogeoloogilisi tingimusi;
 • reovesi ei ohustaks puhasti avarii korral põhjavett;
 • puhasti jääks joogiveekaevu ja põhjavee liikumissuuna suhtes allanõlva.

Biopuhasti puhastamine toimub ühe kuni kahe aasta tagant vastavalt biopuhasti mudelile. Vastavat teenust pakuvad erinevad purgimisettevõtted. Tähele peab panema, et biopuhastit tühjendades jäetakse puhasti keskmisesse kambrisse 1/3 muda alles. Muda jäetakse biopuhastisse sellepärast, et tagada bakteri säilimine. Pärast tühjendamist tuleb täita puhasti puhta veega, et vältida ummistusi biopuhastis olevates kanalites ja torudes sellepärast, et tagada bakteri säilimine.

Biopuhastite puhul on olulised järgmised tegurid:

 • On suurema puhastustõhusega
 • Polüeteenist kest, mis on agressiivsete jäätmete suhtes vastupidavam kui betoon
 • Ei vaja paigaldamiseks palju ruumi
 • Iseteeninduslik
 • Ebameeldiva lõhnata
 • Keskkonnasõbralik
 • Ei eralda halba lehka, töötab müravabalt 
 • Seade võib töötada suvalistes ilmastikutingimustes,see ei külmu isegi väga madalatel temperatuuridel 
 • Lihtne ja hõlbus paigaldamine,transportimine 
 •  Võtab vähe ruumi ega kahjusta ümbritsevat keskkonda 
 • Väike energiakulu 
 • Ei vaja keemilisi aineid